۲۴
اردیبهشت

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه