۲۴
اردیبهشت

تاییدیه عملکرد

دریافت تاییدیه عملکرد
از سازمان فناوری، اطلاعات و فناوری شهرداری ارومیه