۲۰
اسفند

بخشنامه

بخشنامه الزام  نهاد ریاست جمهوری مبنی بر کاهش مصرف سوخت ارگان های دولتی و الزام استفاده از سیستم های پایش و کنترل گرمایشی    

ادامه مطلب