بازتاب خبر تولید تب سنج غیر تماسی توسط الکترونیک فیدار در وب سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری