بازتاب خبر تولید تب سنج غیر تماسی توسط الکترونیک فیدار در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران