فناور برگزیده استان

انتخاب شرکت بهینه فرآیند الکترونیک فیدار به عنوان فناور برگزیده استان آذربایجان غربی